§1. WSTĘP

 1. Witamy na stronie datapharm.info. Jeśli chcesz korzystać z niniejszej witryny, automatycznie akceptujesz regulamin oraz zobowiązujesz się przestrzegać poniższych warunków korzystania z serwisu. Jeśli nie akceptujesz regulaminu, opuść niniejszy serwis.
 2. Regulamin ten określa warunki oraz sposób funkcjonowania Serwisu a korzystanie z niego jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 roku a obecna wersja datowana jest na dzień 23 maj 2018 roku.
 3. Serwis może dokonać dowolnych zmian w niniejszym serwisie w dowolnym momencie jeśli takie zmiany wymuszają zmiany obowiązujących przepisów prawa lub też w odpowiedzi na zmiany w serwisie bądź też rozwój serwisu.

§2. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć jako zdefiniowane poniżej.
 2. Usługodawca: TLPP Publishing, prowadzące działalność pod adresem: 11/F Crawford House 70 Queen’s Road Central, Hong Kong.
 3. Regulamin – niniejszy dokument.
 4. Serwis lub Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.datapharm.info przez Usługodawce na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Usługa świadczona droga elektroniczna – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne zadanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresja cyfrowa i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z niniejszego Serwisu.
 7. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie.
 8. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.
 9. System teleinformatyczny – zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 10. Komentarz, komentarze – indywidualne opinie użytkowników. Właścicielami komentarzy i jedynymi podmiotami biorącymi odpowiedzialność za ich treść są użytkownicy publikujący dane komentarze. Komentarze nie są moderowane przed publikacją, lecz na życzenie danej strony, których komentarz dotyczy, mogą być usuwane jeśli zajdą ważne ku temu powody.

§3. ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 1. Usługa polega na udostępnieniu systemu teleinformatycznego poprzez udostępnienie Użytkownikom wyszukiwarki, możliwości dodawania przez Użytkowników komentarzy oraz ocen.
 2. Każdy Użytkownik może dodawać komentarz w oparciu o własna wiedze i doświadczenie. Komentarze Użytkowników stanowią ich prywatna opinie i nie są monitorowane przez Usługodawcę.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu na zasadach zgodnych z prawem, do którego przestrzegania jest zobowiązany, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz zgłaszać swoje pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności.
 2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do działania na szkodę innych osób w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby bądź firmy oraz zamieszczania materiałów naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca, na skutek przekazania danych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania i które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca nie weryfikuje, filtruje czy tez monitoruje jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca udostępnia wyłącznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Użytkowników.
 3. W przypadku otrzymania przez Usługodawce urzędowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wpisanych przez Użytkownika do Serwisu, Usługodawca uniemożliwi dostęp do tych danych poprzez zablokowanie dostępu albo ich usuniecie.
 4. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość i bezpieczeństwo tych stron.

§6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca. Ochronie prawnej podlega także kod strony zarówno w całości jak i w poszczególnych elementach, który traktowany jest jako rezultat pracy twórczej. Ochronie podlegają także wszelkie treści (poza komentarzami) dostępne na stronie. Dodatkowo ochronie podlegają komentarze, których właścicielami są Użytkownicy.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość serwisu składa się z osobistych poglądów jego użytkowników. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność oraz wiarygodność powyższej informacji. Korzystasz z materiałów lub informacji zamieszczonych na tej stronie całkowicie na własne ryzyko.
 2. Serwis może być swobodnie wykorzystywane jako platforma informacyjna oraz wymiany treści. Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystywanie treści na niej zamieszczonej przez użytkowników oraz osoby trzecie. Zabronione jest także używanie programów lub skryptów komputerowych, chyba że uzgodniono inaczej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest data, od której obowiązują jego postanowienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.
 5. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem bądź też innymi osobami, będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.